Niezalogowany
zmień rozmiar:

Przedszkole Artystyczno-Teatralne DOROTKA 2

Adres: Świtezianki 2
10-900 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: Dorota Pakuła-Tamou
Strona WWW: www.przedszkoledorotka.pl
E-mail: dorotatamou@wp.pl

Opis oferty:Opis placówki:

Nasza placówka Przedszkole Artystyczno-Teatralne "Dorotka 2" mieści się w Olsztynie przy ul. Świtezianki 2 (osiedle Pojezierze).

Przedszkole jest otwarte w godz. 6.30 - 18.00

Nasza placówka funkcjonuje również w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) w godz. 6.30 - 17.00


ZAPEWNIAMY:

​- opiekę oraz realizację programu edukacyjnego od 6.30 do 18.00,

- udział w zajęciach:

JĘZYK ANGIELSKI 2x w tygodniu 
- RYTMIKA 1x w tygodniu 

KONCERT FILHARMONII WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ 1x w miesiącu

-  smaczne i wartościowe posiłki z własnej kuchni

- wysoko wykwalifikowaną kadrę

 DYSPONUJEMY:

​- atrakcyjnym położeniem przedszkola

- parkingiem

- dużym i bezpiecznym placem zabaw

- przestrzennymi i estetycznymi salami

- pracownią plastyczną

- salą gimnastyczną


Pobyt dziecka w przedszkolu wzbogacamy o:

- udział w koncertach Filharmonii Olsztyńskiej

- zajęcia z ceramiki artystycznej w Liceum Sztuk Plastycznych

- uczestnictwo w spektaklach teatralnych
w Olsztyńskim Teatrze Lalek

- działania o charakterze artystycznym

ORGANIZUJEMY:

- Program adaptacyjny: sierpień

- Dni Odmiennych Kultur

- spotkania z ciekawymi ludźmi ( przedstawiciele różnych narodowości, artyści)

- dni adaptacyjne dla dzieci 3-letnich

- uroczystości okolicznościowe (Pasowanie na Przedszkolaka, Zieloną Noc Starszaków, Dzień Babci
i Dziadka)

- wycieczki do atrakcyjnych miejsc (muzea, wystawy, gospodarstwa agroturystyczne)

- festyny dla dzieci i rodziców

Oferta:
Podstawowym założeniem programu realizowanego w przedszkolu jest 

"Wychowanie przez sztukę oraz edukacja do tolerancji w procesie kształtowania osobowości dziecka w wieku przedszkolnym"

 • tworzenie optymalnych warunków do rozwijania otwartości i tolerancji dziecka poprzez elementy wielokulturowe

 • wyeksponowanie roli sztuki jako integralnej części programu edukacji przedszkolnej

 • stwarzanie sytuacji zapewniających rozwój różnorodnych form ekspresji poprzez wspieranie działań twórczych dziecka w różnych dziedzinach aktywności (teatr, muzyka, plastyka, literatura)

 • kształtowanie postaw prospołecznych, bazujących na poszanowaniu godności istoty ludzkiej, otwartości, tolerancji, rozumienia i szanowania innych

 • zapobieganie powstawaniu takich postaw jak: ksenofobia, rasizm, uprzedzenie poprzez transfer negatywnych wzorców kulturowych

 • prowadzenie działań na rzecz integracji dzieci pochodzących z różnych grup społecznych , uczenia szacunku dla odmiennych kultur oraz świadomego uczestnictwa w życiu społecznym

 • wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka
  z uwzględnieniem jego cech indywidualnych oraz uczenie postaw sprzyjających procesowi zdobywania różnorodnej i potrzebnej wiedzy

 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych, odnajdowanie swego miejsca w grupie, podkreślania swej wartości, ale
  i poszanowania innych

 • angażowanie rodziców w procesy dydaktyczne i rozwój autentycznej współpracy środowiskowej

 • poznanie specyfiki swojego środowiska , współuczestnictwo w działalności wspólnoty lokalnej

 • uwrażliwienie na sztukę, pobudzanie dzieci do działań artystycznych (rozwijanie zdolności aktorskich, recytatorskich, plastycznych, tanecznych), akcentowanie potrzeby współdziałania w zespole w procesie tworzenia wspólnego dzieła scenicznego, rozwijanie odpowiedzialności i rzetelności

 • budzenie zainteresowania teatrem, wyzwalanie w dziecku możliwości kreacyjnych poprzez zabawy ogólnorozwojowe, gry dramowe, zdobycie ogólnej wiedzy teoretycznej dotyczącej teatru, niezbędnej do realizacji własnych przedstawień i głębszego odbioru oglądanych spektakli profesjonalnych teatrów

 • wyposażenie dziecka w umiejętności, które umożliwią mu amatorską działalność teatralną: właściwa dykcja, wyrażanie uczuć i stanów emocjonalnych poprzez gesty, ruch, mimikę.

 • Przedszkole realizując program wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka poprzez wychowanie przez sztukę objęte zostało patronatem Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie. 


  Program wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka
  w wieku przedszkolnym realizowany w Przedszkolu Artystyczno - Teatralnym "Dorotka" dotyczy:

   

 • kształtowania umiejętności twórczego myślenia
 • rozwijania uczuciowości, empatii, wrażliwości i altruizmu
 • rozwiązywania konfliktów intra i interpersonalnych
 • samorealizacji
 • podmiotowego traktowania siebie i drugiego człowieka
 • asertywności
 • wychowania estetycznego w aspekcie kształtowania umiejętności rozumienia i odbioru sztuki
 • kształtowania wrażliwości estetycznej
 • nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych, oraz umiejętności pokonywania problemów, barier i porażek
 • uczenia się własnej kultury i kultury innych
 • poznawania przyczyn i motywów postępowania ludzi
 • z innych kultur
 • nabywania wiedzy w zakresie podobieństw i różnic pomiędzy kulturami
 • wdrażania do prowadzenia dialogu, w którym znajdą miejsce różne poglądy wyrażane bez lęku i obaw
 • kształtowania postaw otwartości wobec inności, tolerancji, zrozumienia, chęci poznawania i współpracy, wytwarzania zaangażowania u wychowanków poprzez fascynację innymi kulturami i ludźmi
 • przygotowania do interakcji z przedstawicielami innych kultur
 • przezwyciężania tendencji do zamykania się w sferze własnych wartości własnego kręgu kulturowego na rzecz otwarcia i zrozumienia innych, poszanowania dla różnic i traktowania ich jako czynnika rozwojowego

  WSPÓŁPRACA:

  1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji, opiekun naukowy: dr Marta Guziuk-Tkacz;Katedra Filozofii
  i Antropologii
  , Instytut Nauk Politycznych;

  2. Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP;

  3. Światowa Organizacja Studencka AIESEC

  4. Olsztyński Teatr Lalek;

  5. Liceum Plastyczne w Olsztynie;

  6. Polska Akcja Humanitarna;

  7. Warmińsko-Mazurska Filharmonia
  im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie

  8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
  w Olsztynie

  9. Biblioteka Publiczna

  10. Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie

   

  Projekt objęły Honorowym Patronatem:

   • Polski Komitet ds. UNESCO

   • Ambasada Republiki Angoli w Polsce

   • Ambasada Republiki Indonezji w Polsce

   • Ambasada Meksyku w Polsce

   • Ambasada Republiki Południowej Afryki
    w Polsce
Zajęcia dodatkowe :
​Nasza placówka oferuje również zajęcia dodatkowe:

JĘZYK ANGIELSKI 2x w tygodniu 

- RYTMIKA 1x w tygodniu 

KONCERT FILHARMONII WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ 1x w miesiącu
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
ODDZIAŁ CAŁODZIENNY cała placówka 70

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 133; Wersja: 8.125.293.1405 Harmonogram ID: 633;