Niezalogowany
zmień rozmiar:

Harmonogram rekrutacji 2019/2020


ZARZĄDZENIE  NR 33

PREZYDENTA OLSZTYNA

z dnia 25 stycznia 2019 r.

 

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2019/2020.

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Określam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2019/2020:

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym


Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

    od 19 marca 2019r.         od godz. 8.00 

do 01 kwietnia 2019r.

do godz. 15.00


     od 01 sierpnia 2019r.         od godz. 8.00 

do 07 sierpnia 2019r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02 kwietnia 2019r.

do 23 kwietnia 2019r.


od 08 sierpnia 2019r.

do 20 sierpnia 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

24 kwietnia 2019r.    godz. 14.00


21 sierpnia 2019 r.         godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia


od 25 kwietnia 2019r.

do 29 kwietnia 2019r.    do godz. 15:00 

                                                  


od 22 sierpnia 2019r.

do 26 sierpnia 2019r.          do godz. 15:00                                                        

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30 kwietnia 2019r.    godz. 14.00


27 sierpnia 2019r.          godz. 14.00

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                      PREZYDENT OLSZTYNA

       

                                                                                                                             Piotr Grzymowicz


Rekrutacja ID: 141; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 751;