Niezalogowany
zmień rozmiar:

              


Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn rozpoczyna się 5 marca 2018 r. od godz. 8.00

Wniosek o przyjęcie dziecka można składać w przedszkolu /oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej w terminie do 16 marca 2018 r. do godz. 15.00.

Przed podjęciem decyzji o miejscu realizacji przez dziecko wychowania przedszkolnego,
od  4 marca 2018 r. rodzic będzie miał możliwość zapoznania się z ofertą przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych
w szkołach podstawowych biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym Rodzic może wybrać 3 przedszkola.

Pisemny wniosek należy złożyć tylko w przedszkolu/oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej wybranym jako pierwszy wybór.

                Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w zarządzeniu nr 28 Prezydenta Olsztyna z dnia 16 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych  zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2018/2019.

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Miasta Olsztyna.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Olsztyna, niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)    wielodzietność rodziny kandydata,

2)    niepełnosprawność kandydata,

3)    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)    objęcie kandydata pieczą zastępczą.

(za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 80 punktów).

                W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wymienione w:

1)    Uchwale Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4609) – dotyczy przedszkoli,

2)    Uchwale Nr XLII /783/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w drugim etapie  postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 5144) – dotyczy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych .

Rekrutacja ID: 133; Wersja: 8.109.286.1193 Harmonogram ID: 626;