Niezalogowany
zmień rozmiar:

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn
na rok szkolny 2019/2020

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach.

Dzieci w wieku 6 lat (urodzone w 2013 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dzieci w wieku 5 lat (urodzone w 2014 r.), dzieci w wieku 4 lat (urodzone w 2015 r.) oraz dzieci w wieku 3 lat (urodzone w 2016 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

1.    Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w zarządzeniu Nr 33 Prezydenta Olsztyna z dnia 25 stycznia 2019 r. – link do zarządzenia

2.    Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego - w przypadku gdy liczba kandydatów jest większa od liczby miejsc w danym przedszkolu brane są pod uwagę łącznie ustawowe kryteria, mające jednakową wartość (80 pkt.).

3.    Na drugi etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub gdy dane przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami brane są pod uwagę kryteria i liczba punktów za te kryteria, określone w Uchwale Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm. -  Maz. z 2017 r. poz. 4609) – link do uchwały

4.    W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Olsztynie:

-        w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach 2016-2013),

oraz

-        dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

 

                       ·     Dzieci urodzone w 2017 r. nie biorą udziału w rekrutacji. 

5.   Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego:

  • Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wolne miejsca na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
  • Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
  • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola (max. 3) według swoich preferencji. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.

·   Rodzice/prawni opiekunowie:

-   wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,

-   drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu pierwszego wyboru.

lub

-    pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu,

-    wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu pierwszego wyboru,

-   informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola lub upoważniony pracownik.

·   Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie posiadają nr PESEL:

-    pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu,

-    wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,

-  informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola lub upoważniony pracownik.

·  Podpisy rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

·    Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

·    Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 

·   Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

  • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

· Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Rekrutacja ID: 141; Wersja: 9.143.304.1699 Harmonogram ID: 0;